איזון משאבים לפי חוק יחסי ממון

איזון משאבים לפי חוק יחסי ממון

איזון משאבים הוא הדרך שבה מחלקים את הרכוש לאחר הגירושין. קראו כיצד חלוקת הרכוש מתבצעת לפי חוק יחסי ממון, מתי ייערך הסדר איזון משאבים בגירושין ואילו סמכויות מיוחדות יש לבית המשפט בנושא זה ומתי הוא ישתמש בהן. 

אטי אברהמי ארז, עו"ד גירושין

אטי אברהמי ארז,
עו"ד גירושין ומשפחה

איזון משאבים לפי חוק יחסי ממון

סעיף 5 לחוק יחסי ממון מדבר על איזון משאבים בפקיעת הנישואין. הוא קובע כי עם התרת הנישואין (גירושין) או פקיעתם (מותו של בן זוג או בהתקיים תנאים נוספים כפי שנקבע בחוק), כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית השווי של כלל הנכסים שבבעלותם.

ברשימת הנכסים נכללים זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות. עם זאת לא נכללים בה הנכסים הבאים:

  • נכסים שהבעלות עליהם הושגה לפני הנישואין, או שניתנו במתנה או נתקבלו בירושה במהלך הנישואין.
  • גמלה מבטיחות לאומי או פיצוי שנפסק לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף או מוות.
  • נכסים שבני הזוג הסכימו להחריג מחלוקה זו, במסגרת הסכם ממון.

חוק יחסי ממון קובע אילו נכסים הם ברי איזון ואילו אינם, ומגדיר את המקרים בהם יתבצע איזון משאבים – כמו גירושין, מוות של בן זוג וקובע חלוקה שווה של הנכסים בין בני הזוג במקרים אלו. 

באילו תנאים ייעשה איזון משאבים בגירושין?

החוק נכנס לתוקף ב-1.1.74, והוא תקף רק עבור זוגות שנשאו מתאריך זה ואילך. כמו כן אם בני הזוג הסכימו ביניהם על חלוקה אחרת במסגרת הסכם ממון או הסכם גירושין, חלוקה זו תגבר על החלוקה לפי חוק יחסי ממון או בני זוג שנישאו במדינה אחרת וחוק מקום נישואיהם חל עליהם.

חזקת השיתוף מול חוק יחסי ממון

על זוגות שנשאו לפני ה-1.1.74 ועל ידועים בציבור לא חל חוק יחסי ממון, אלא חזקת השיתוף. במקרים אלו קיום חיי מגורים משותפים אינו מספיק לצורך האיזון לפי אפשרות זו ויש לעמוד במבחני הפסיקה לידועים בציבור. להרחבה בנושא >> 

ניתן לבקש חזקת שיתוף גם על זכויות סוציאליות, נכסי קריירה ומוניטין ונכסים שרשומים על שם אחד הצדדים אך לצד השני היה שימוש בהם או מעורבות בהשבחתם. עם זאת, אם לבני הזוג יש הסכם חיים משותפים המחריג נכסים ספציפיים או כולל את הסכמת בני הזוג כי לא קיימת ביניהם חזקת שיתוף והתנהלות בני הזוג בפועל תואמת לכתוב בו, הוא יגבר על החוק.

האם חלה חזקת שיתוף על בני-זוג שנישאו לאחר תחילתו של החוק?

עקרונית לא, אולם במקרים מסוימים שיש לאחד מבני הזוג נכס שקיבל במתנה או בירושה או שביחס אליו חתמו בני הזוג על הסכם ממון, בן הזוג השני יכול לטעון כי בפועל במהלך החיים המשותפים הייתה כוונת שיתוף מצד בן הזוג.

לקריאה על פסק הדין שהרחיב את חזקת השיתוף והשלכותיו >> 

איזון משאבים בגירושין תקף רק לזוגות שנשאו החל מינואר 1974. על זוגות שנשאו קודם לכן או על ידועים בציבור חלה חזקת השיתוף. 

מתי נערך הסדר איזון משאבים בגירושין?

לרוב, הסדר איזון משאבים ייערך לאחר מתן הגט (=פקיעת הנישואין). עם זאת, ניתן לבקש מבית המשפט או מבית הדין להקדים את המועד לאיזון המשאבים במקרים בהם:

  • בני הזוג נמצאים בהליכי איזון משאבים: עברה שנה מפתיחת הליך הבקשה לגירושין, הגשת התביעה לחלוקת הרכוש בין בני הזוג, בקשה לאיזון משאבים, או הגשת התביעה לפירוק שיתוף על דירת המגורים.

  • קיים נתק של לפחות 9 חודשים בין בני הזוג: בין אם בני הזוג חיים בנפרד או תחת קורת גג אחת במשך השנה האחרונה, אם במשך 9 חודשים במצטבר מתוכה קיים ביניהם קרע, ניתן לבקש את הקדמת המועד לאיזון המשאבים.

  • קיימת אלימות בתא המשפחתי: במקרים בהם התיק מערב עבירות אלימות שחייבו הוצאת צו הגנה, צו למניעת הטרדה מאיימת או צו הרחקה, הוגש כתב אישום בעבירת אלימות או בן הזוג נעצר בגין עבירת אלימות.

  • למניעת סחטנות גט: בפסק דין ע"א 1915/91 של ביהמ"ש העליון נאמר לגבי איזון משאבים: "ההסדר הרצוי הוא הסדר המאפשר לבן-זוג החפץ בהפרדת זכויותיו ברכוש המשותף עוד בטרם ניתן פסק הגירושין, על-מנת להחליש את כוח המיקוח והסחיטה של בן הזוג האחר, ועל-מנת להבטיח כי שני בני הזוג מקבלים את שהם זכאים לו כתוצאה מקשר הנישואין – להשיג את מבוקשו". בעוד שביהמ"ש אינו יכול להכריח מתן גט, הוא יכול להתנות את ביצועו של פסק הדין בהשלמת הסדר הגט, או לעכב את ביצועו אם עולה חשד לחוסר תום לב של הבעל לתת גט.

הסדר איזון משאבים יערך לרוב לאחר מתן הגט, אך ניתן לבקש להקדים אותו אם עברה שנה מתחילת ההליך, אם בני הזוג בנתק למעלה מ-9 חודשים, במקרים של אלימות במשפחה או כשעולה חשד לסחטנות גט.

איך מבוצע איזון משאבים בגירושין?

על מנת לבצע איזון משאבים יש צורך להעריך את הנכסים השייכים לכל אחד מבני הזוג ואת חלקו של כל אחד מהם בנכסים המשותפים. מתוך הרשימה יש להחריג את הנכסים שאינם נכללים ברשימת האיזון מהטעמים המופיעים בסעיף 5 לחוק. עבור כל נכס יש לבצע הערכת שווי. הערכת השווי צריכה להיות לאחר ניכוי החובות הקשורים אליו.

אם שווי הנכסים של אחד מבני הזוג עולה על שווי הנכסים של האחר, יש לתת לבן הזוג המקופח את חצי מההפרש – באמצעות מתן נכסים תמורת נכסים, בכסף או במתן פיצוי שווה ערך. אם לא הושגה הסכמה בין בני הזוג לגבי דרך האיזון ומה יועבר לצרכי איזון, בית המשפט או בית הדין יוכל להחליט במקומם.

מכירת דירת המגורים כחלק מתהליך האיזון

אם לצורך איזון המשאבים על בני הזוג למכור את דירת המגורים המשמשת לצורך מגוריהם או מגורי ילדיהם הקטינים, בית המשפט יעכב את מכירתה עד למציאת הסדר מגורים אחר עבורם.

במסגרת תהליך האיזון מוערך שווים של הנכסים של כל אחד מבני הזוג. אם לאחד מהם יש נכסים בשווי גבוה יותר, האחר יקבל חצי מההפרש בכסף, נכסים או פיצוי.

סמכויות מיוחדות של ביהמ"ש לאיזון משאבים

סעיף 8 של חוק יחסי ממון, מעניק לביהמ"ש או לבית הדין סמכויות מיוחדות לגבי איזון משאבים בין בני זוג, בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, לבקשת אחד מבני הזוג ואם לא נתקבלה פסיקה בדבר יחסי הממון במסגרת התרת הנישואין.

הוא מאפשר לבית המשפט או בית הדין לקבוע נכסים ששוויים אינו בר איזון. במהלך השנים התפתחה פסיקה בתחום במסגרתה ביהמ"ש הפעיל את החוק בין השאר על נכסים עסקיים, לרבות נכסים שהיו לאחד מבני הזוג לפני הנישואין והושבחו במהלך הנישואין, תוך התייחסות להשבחה כנכס בפני עצמו, ולהכרה בזכות של בני הזוג שאינם בעלי העסק לקבלת חלק באותו הנכס, זאת כאשר ניתן היה להוכיח את תרומתם בפועל של בני הזוג להשבחת הנכסים האמורים.   

כמו כן, הסעיף מאפשר לקבוע עבור נכסים עתידיים, כולל כושר ההשתכרות של בני הזוג, חלוקה אחרת מלבד החלוקה השיוויונית לחצי, ולהגדיר כי איזון שווי הנכסים יעשה לפי הערכת שווי ממועד מוקדם יותר שנקבע, ולא לפי השווי הנוכחי שלהם ממועד האיזון.  בדרך כלל האיזון מתייחס למועד הקרע בין הצדדים.

סעיף זה מאפשר לקבוע כי איזון הנכסים לא ייתייחס לנכסים הנמצאים בחזקת בני הזוג במועד האיזון אלא לנכסים שהיו בבעלותם במועד מוקדם יותר שייקבע.

כב' השופט משה דרורי הסביר בבע"מ 638/04 מדוע בתי המשפט אינם ממהרים להפעיל את סעיף זה: יישום הסעיף פוגע בוודאות המשפטית (שבה בני הזוג ועורכי דינם מצפים לחלוקת ממון שיווינית), כמו גם בזכות הקניין שהיא זכות חוקתית, של בן הזוג שמחצית הרכוש שייכת לו. הפעלת הסעיף יוצרת ציפייה ותקווה בלב מתגרשים נוספים כי גם בעניינים יופעל סעיף זה, ודוחפת אותם למלחמות במקום להליכים של פשרה או גירושין בהסכמה.

מתי ביהמ"ש ייטה להפעיל את סעיף 8 לחוק יחסי ממון?

כדברי כב' הנשיאה, השופטת ביניש בבג"צ 4178/04 "בהתאם להוראותיו של חוק יחסי ממון, הכלל הינו איזון שווה של הנכסים בני האיזון בין בני-הזוג. כדי להצדיק סטייה מכלל זה יש צורך בקיומן של נסיבות מיוחדות, ולשם כך יש לבחון את מכלול נסיבותיו של כל מקרה לגופו בהתחשב בכלל השיקולים הרלוונטיים".

כאשר יש שילוב גורמים המהווה נסיבות מיוחדות. כמו למשל בתיק תמ"ש (י-ם) 26473/97, שהגיע לביהמ"ש לענייני משפחה בירושלים, בו הבעל נקט באלימות פיזית ונפשית מתמשכת נגד אשתו ונסה להבריח נכסים, קבעה כב' השופטת מימון הפחתה בחלקו של הבעל בנכסים.

כדי להחיל את הסעיף, ביהמ"ש מבקש להוכיח כי עליית הנכסים נבעה מעבודה וההשקעה בו מצד בני הזוג שאינם בעלי העסק או הנכס. כמו כן, יש להראות כי שווי הנכסים עלה בהשוואה לשוויים בעת הנישואין, וכי נעשה שימוש ברווחים לטובת כלכלת בני הזוג.

ביהמ"ש ייקח בחשבון בעת קבלת ההחלטה את מצבם הכלכלי של בני הזוג וימנע מהחלטות שיביאו את בני הזוג לכדי אובדן פרנסה, ייקח בחשבון את מצבם הכלכלי ורווחת הילדים הקטינים של בני הזוג, יימנע מפגיעה בצבירת הזכויות הסוציאליות של בני הזוג, וימזער את הפגיעה בתפקוד העסק ואת האיומים על המשך קיומו.

איזון משאבים לאחר העלמת נכסים

במקרים בהם אחד מבני הזוג בצע העלמת נכסים, לרבות מתן נכס במתנה או בתרומה לאחר במטרה למנוע את חלוקתו בעת הגירושין, בית המשפט יכול להחליט להחשיב את הנכס כאילו הוא נמצא במצבת הנכסים של אותו בן זוג.

לביהמ"ש סמכויות מיוחדות לגבי איזון משאבים: ביכולתו להחריג נכסים מהאיזון, להכניס למשוואה נכסים עתידיים ועוד. סמכות זו תופעל בנסיבות מיוחדות כגון ניסיונות להברחת נכסים או אלימות. 

האם ניתן לבצע איזון משאבים עבור ידועים בציבור?

על ידועים בציבור לא חל חוק יחסי ממון, אך חלה הלכת השיתוף. במסגרת בע"מ 1983/23 דן בית המשפט העליון בשאלה האם ניתן לחלק רכוש משותף של ידועים בציבור בחלקים שאינם שווים, לפי הלכת השיתוף?

הלכת השיתוף מגדירה שותפות שווה ומיידית בין בני זוג בנכסים משותפים. אם לאחד מבני הזוג יש זכות על נכסים, מחצית מהזכות עוברת לשני מתוקף חיי הזוגיות ומהגדרתה של הלכת השיתוף. אם בני הזוג מחליטים להפרד, ההחלטה לחלק את הזכויות בנכס ביחס שונה, תפגע בקניין של אחד מבני הזוג ותפר את זכות הקניין שלו, שהיא זכות חוקתית. 

הנחה נוספת שעומדת מאחורי הלכת השיתוף אומרת שאי אפשר לכמת את הפעולות השונות שבני הזוג עושים בתא המשפחתי. הנחת הבסיס היא ששניהם תורמים באופן שווה לתא המשפחתית וזכאים לחלקים שווים מהנכסים המשפחתיים בשל כך. חלוקה לא שיווינית יוצרת פתח לכך שבן הזוג "הביתי" שמקריב את הקריירה לטובת גידול הילדים ימצא את עצמו עם חלק קטן יותר מהנכס, כי יתקשה להוכיח את התרומה שלו.

כב' השופטת וילנר טוענת כי חלוקה שונה של הזכויות על ידי בית המשפט "משיקולי צדק" תוביל לחוסר וודאות בנוגע לזכויות ברכוש המשותף, ותעודד התחשבנות בין בני הזוג במערכת הזוגית, שאינה רצויה.

פסה"ד מגדיר את ההבדל בין הלכת השיתוף לבין חוק יחסי ממון: בעוד שהלכת השיתוף רואה את השיתוף הקנייני בכל נכס משעה שנקנה, איזון המשאבים בחוק יחסי ממון דוחה את השיתוף עד לפקיעת הנישואין וגם אז השיתוף אינו קנייני אלא מגדיר תשלומי איזון בין בני הזוג, ולכן אינו פוגע בזכות הקניין.  
קראו גם: כיצד בע"מ 1983/23 עלול לפגוע בידועים בציבור בני הגיל השלישי? 

צרו קשר בטלפון
03-5669002 או בטופס:

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

נכסי קריירה ומוניטין ופערי השתכרות

נכסי קריירה, מוניטין ופערי השתכרות

אחת הסוגיות הסבוכות בחלוקת הרכוש בגירושין היא חלוקתם של נכסי קריירה ומוניטין. בסוגיה זו נבחנות שאלות מהותיות כמו למשל האם המוניטין של העסק שייך למותג או לבעל העסק? לפי מה נקבע פוטנציאל השווי של העסק? כיצד מחשבים פערי השתכרות ומוכיחים שאחד מבני הזוג הקריב את הקריירה שלו למען האחר, וכן הלאה?

להמשך קריאה >>
איך מתחילים הליך גירושין - האם להתגרש?

איך מתחילים הליך גירושין?

ההחלטה להתגרש היא הצעד הראשון בתהליך שנקרא גירושין. לפעמים זו אפילו לא החלטה ממש, אלא גישוש שמטרתו לברר האם באמת נכון לך להתגרש, איך מתחילים הליך גירושין ואיך עושים בו את הבחירות הנכונות עבורך?

להמשך קריאה >>

איזון משאבים לפי חוק יחסי ממון

צרו קשר

צרו קשר בטלפון 03-5669002 או בטופס: