ביטול צוואה

ביטול צוואה

ביטול צוואה מתייחס לאחד מ-3 מקרים:

  • המקרה הראשון הוא ביטול צוואה על ידי כותב הצוואה, תהליך המתבצע בעודו בחייו ובדעה צלולה ומטרתו לשנות את תוכן הצוואה.
  • המקרה השני הוא הגשת התנגדות לצו קיום צוואה כאשר קיימות עילות לביטול הצוואה. ההתנגדות מוגשת על ידי יורש אחד או קבוצת יורשים פוטנציאלים לאחר פטירתו של כותב הצוואה, ומטרתה לתקוף את הנסיבות בהן נכתבה הצוואה ואת תקפותה. לקריאה על התנגדות לצו קיום צוואה >>
  • המקרה השלישי הוא ביטול מקצת הצוואה, שמשמעותו ביטול חלק מהצוואה הכולל דרישה לא חוקית, לא מוסרית או לא אפשרית. על פי רוב, הליך זה אינו מבטל את הצוואה כולה, אך קיימים מקרים מסוימים בהם הוא עלול להוביל לפסילתה.

ביטול צוואה אפשרי גם על ידי כותב הצוואה וגם על ידי היורשים.
הדרך והנסיבות שבהן ניתן לבצע אותו שונים בכל אחד מהמקרים.

ביטול צוואה על ידי המצווה

צוואה היא מסמך המפרט את רצונו של אדם בנוגע לחלוקת נכסיו, אך היא יכולה לכלול את הבעת רצונו של הכותב לגבי העדפות הקבורה שלו. עד התיקון האחרון בחוק ניתן היה להתייחס בצוואה גם לטיפול בילדים הקטינים, אולם היום לאחר שינוי בחקיקה הסדרת  הטיפול בקטינים נעשית באמצעות "מסמך הבעת רצון".

כיוון שאדם אינו יודע בעת כתיבת צוואתו כמה שנים יעברו עד שתמומש, ייתכן כי בחלוף השנים דעותיו והעדפותיו ישתנו. בשל כך, אפשר המחוקק לכותב הצוואה לשנות או לבטל את הצוואה בכל זמן שיחפוץ בכך. הדין הוא שהצוואה האחרונה של אדם היא התקפה.

דרכים לביטול הצוואה על ידי המצווה

לצוואה יש משמעות מבחינת חלוקת הרכוש והנכסים ולעיתים היא מהווה כלי יעיל לתכנון מס לגיטימי. למעשה, גם שינוי באחזקת הנכסים המופיעים בצוואה (העברה במתנה או מכירה שלהם באופן השונה מהכתוב בצוואה), אינו מעיד על ביטולה.

כדי שכותב הצוואה יוכל לבטל את צוואתו עליו לנקוט בדרכים אותן מגדיר סעיף 36 לחוק הירושה תוכן אמין
נבו – מאגר הפסיקה, החקיקה והספרות המשפטית הגדול בישראל
סעיף 36 לחוק הירושה, תשכ"ה 1965

מעבר למקור
או באחת מאפשרויות ביטול הצוואה בפני רשות:

  1. כתיבת צוואה חדשה: אחת הדרכים הבטוחות ביותר לבטל צוואה היא לערוך צוואה חדשה ורצוי שתציין מפורשות כי היא מבטלת כל צוואה קודמת. הפקדת הצוואה החדשה אצל רשם הירושות תבטיח כי העותק האחרון והמעודכן הוא זה שיימסר למבקשים.
  2. ביטול צוואה על ידי בית משפט: לצוואה שבוטלה על ידי בית המשפט אין תוקף ולא ניתן לבקש עבורה צו קיום.
  1. ביטול צוואה שהופקדה אצל הרשם לענייני הירושה: הפקדת צוואה חדשה אצל הרשם לענייני ירושה מקבילה לביטולה של צוואה אחרונה. כדי להפחית למינימום את הסיכויים להגשת התנגדויות לצוואה מומלץ למשוך צוואות קודמות שנמצאות אצל רשם הירושות ולהורות על ביטולן.

ביטול צוואה הדדית

צוואה הדדית היא החריג לכלל האומר כי ניתן לבטל צוואה בכל עת. צוואות הדדיות הן הסכם בין בני זוג ולכן לא ניתן לאפשר לאחד מבני הזוג לבטל את הצוואה באופן חד צדדי. כאשר בני הזוג בחיים, על בן הזוג המעוניין לבטל את הצוואה ההדדית ליידע בכתב את המצווה הנוסף. ההודעה תביא לביטול הצוואות של שני הצדדים.
להרחבה אודות צוואה הדדית >>

אדם יכול לבטל את צוואתו מתי שירצה ע"י כתיבת צוואה חדשה או ביטול צוואה קיימת בפני רשות.
ניתן גם לבטל צוואה הדדית כל עוד בן/בת הזוג בחיים.

ביטול צוואה ע"י יורשים פוטנציאליים

החוק מגדיר מספר סייגים המאפשרים ביטול צוואה על ידי יורשים פוטנציאליים. כאשר קיימות עילות לביטול צוואה ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה ולהציג ראיות המצביעות כי היא אינה תקפה לשמש כצוואה.

העדר כשירות

החוק אומר כי אדם יכול לערוך צוואה רק אם מסוגל להבין את "טיבה של הצוואה", כלומר אדם שלא כשיר מנטלית אינו יכול לערוך צוואה. כפועל יצא מכך כותב צוואה שאינו צלול בדעתו אינו יכול לבטל את צוואתו

ב ערעור תוכן אמין
נבו – מאגר הפסיקה, החקיקה והספרות המשפטית הגדול בישראל
עא 881/80 – אהרן גמיליאלי נ' רהים (רחמים) מונסוף (ג'מל), משה גמליאלי, רחל רג'ואן ואח'

מעבר למקור
שהוגש לביהמ"ש העליון קבע כבוד השופט שמגר כי "הכשרות לבטל צריכה לחפוף את הכשרות לצוות." המשמעות היא שאם האדם נמצא במצב שבו הוא לא כשיר לכתוב צוואה, הוא אינו כשיר גם לבטל את צוואתו.

אחת הסיבות העיקריות שבתי המשפט מבטלים צוואה לאחר פטירת מוריש היא שמי שערך אותה לא היה כשיר מנטלית או לא הבין משמעות הצוואה. ביטול צוואה מסיבה זו, כרוך במומחיות והבנה מיוחדת בתום דיני ירושה.

השפעה בלתי הוגנת

כפי שניתן להפעיל על אדם השפעה לא הוגנת או לאיים עליו לכתוב צוואה, החוק מכיר בכך שניתן להפעיל עליו סוג דומה של השפעה כדי לערוך את צוואתו או לבטל אותה. ניתן לבטל צוואה שנערכה מהנסיבות המפורטות בסעיף 30(א) לחוק הירושה: "מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית".

ביטול הצוואה ע"י יורשים פוטנציאליים נעשה באמצעות הגשת התנגדות לקיום צוואה על רקע העדר כשירות או השפעה בלתי הוגנת.

ביטול מקצת הצוואה

עריכת צוואה באופן עצמאי וללא נוכחות עורך דין, יוצרת מצבים שבהם המצווה מכניס לצוואה הוראות בלתי חוקיות או בלתי ניתנות ליישום. כך למשל, הצוואה יכולה לכלול הוראות שליטה בנכסים שניתנים בירושה, כמו לדוגמא הנחיה ליורש לא למכור את הנכס עד לסוף ימיו והוראה להוריש אותו הלאה לאחר. במקרים מסוימים, הצוואה כוללת הוראות לא מוסריות כגון הצבת תנאי במסגרתו ילד גאה יקבל את הירושה רק במקרה בו יתחתן עם אשה, או הנחיות בלתי חוקיות הקובעות שמי שיתנגד לצוואה לא יקבל חלק ממנה.

כאשר לא רוצים לפסול את הצוואה כולה, אלא רק את התנאים הלא ישימים, ניתן להגיש בקשה לביטול מקצת הצוואה. הליך זה דומה להתנגדות לצוואה ודורש מעורבות של עו"ד צוואות וירושות ואת אישורו של ביהמ"ש. במקרים מסוימים הצוואה כולה עלולה להפסל והירושה תהיה לפי הדין.

ביטול מקצת הצוואה מאפשר לבטל סעיפים לא חוקיים, לא מוסריים או לא ישימים המונעים את מימוש הצוואה. הליך זה דומה מאד להגשת התנגדות לצוואה.

ביטול צוואה מחמת טעות

בין עריכת הצוואה למימוש יכולות לעבור שנים רבות, ולכן ייתכן מצב שבו הצוואה כוללת הוראה שהיא בגדר טעות ואינה עונה על כוונתו של המצווה.

כך לדוגמא, ייתכן מצב שבו הצוואה נערכה כאשר המצווה היה נשוי והוא הוא מוריש בה חלק מרכושו לבת הזוג. אם בני הזוג התגרשו לאחר שהצוואה נכתבה והופקדה, לא ניתן לדעת האם לאחר הגירושין, ההורשה לבת הזוג משקפת את רצונו של המצווה או האם זוהי טעות שנשתכחה. 

כדי להכריע בנושא על עורך הדין לפנות לבית המשפט ולהציג ממצאים שישפכו אור על רצונו האמיתי של המצווה בסיטואציה הזו, ולהוכיח כי לא זכר את קיומה של טעות בצוואה או לא ידע על כך.

ביטול צוואה מחמת טעות אפשרי כאשר ניתן להוכיח כי יש נשתכחה בצוואה הוראה שאינה עונה על רצון המצווה.

ביטולי צוואה במשרד אטי אברהמי ארז

סכסוכי ירושה רבים נגרמים עקב חוסר היכולת לזהות מהי צוואתו האחרונה של המצווה והאם צוואתו האחרונה נכתבה כאשר הוא כשיר. כתיבת צוואה בליווי עורך דין, בה נכתב במפורש כי היא מחליפה כל צוואה קודמת, הפקדתה ברשם הירושות וביטול צוואות קודמות. כך ניתן להקטין את הסיכוי שהמשפחה שלך תמצא את עצמה בסכסוך ירושה שיפלג אותה.

יורשים פוטנציאליים המעוניינים בביטול צוואה או חלקים ממנה צריכים ייעוץ וליווי משפטי בתהליך הגשת התנגדות לצוואה. כאשר ניגשים לתהליך זה, יש להבין מהם הסיכויים, ההשלכות והמשמעויות של כל פעולה ובקשה, ולפעול במסגרת לוחות זמנים קצובים.

לעו"ד אטי אברהמי-ארז ניסיון רב בתחומי צוואות, ירושות והתנגדויות לצוואה, המאפשר לה לשרטט בפניך את התהליך על תרחישיו השונים, את אפשרויות הפעולה על יתרונותיהן וחסרונותיהן, ואת ההשלכות הכלכליות, הרגשיות והמשפחתיות של כל פעולה.

לעו"ד אטי אבהרמי-ארז ניסיון רב בתחומי צוואות וירושות, המסייע למנוע או להקטין את היקפי סכסוכי הירושה כתוצאה מבקשות ביטול צוואה או חלקים ממנה.

צרו קשר בטלפון
03-5669002 או בטופס:

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה היא תביעה משפטית העוצרת את הליך הבקשה לקיום צו צוואה. ישנו חלון הזדמנויות מוגבל להגיש את הבקשה ומספר מוגבל של עילות התנגדות המצדיקות את הגשת ההתנגדות. הגשת ההתנגדות מעבירה את ההליך מרשם הירושות אל בית המשפט לענייני משפחה ומחייבת ייצוג של עורך דין.

להמשך קריאה >>
בקשה לצו ירושה – תהליך קבלת ירושה

צו ירושה

הגשת בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה יכולה להתבצע באופן מקוון ובאופן שאינו מקוון. מי יכול להגיש בקשה לצו ירושה וכיצד? האם צריך עורך דין ומהו תהליך ההגשה?

להמשך קריאה >>
צו קיום צוואה

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה נועד לאשר את צוואת הנפטר. קראו מי יכול להגיש את הבקשה לקבלו ומה התהליך, כיצד ניתן להתנגד לקיום צוואה והאם נחוץ עורך דין להוצאת הצו?

להמשך קריאה >>
צוואה - סוגי צוואה, למה צריך צוואה ואיך מפקידים צוואה מרחוק או ידנית

צוואה

למה צריך צוואה ומה ההבדל בין ירושה לפי צוואה וירושה על פי דין? אילו סוגי צוואות ישנן, מה הדרישות לכל סוג וההבדל ביניהן? איך מפקידים צוואות?

להמשך קריאה >>
צוואה הדדית - צוואה הדדית משותפת

צוואה הדדית

צוואה הדדית מכונה גם בשם צוואה זוגית. היא נערכת בדרך כלל על ידי בני זוג נשואים או ידועים בציבור, ומסדירה כיצד יחולק העיזבון לאחר פטירת אחד מבני הזוג ולאחר ששניהם יעזבו את העולם. היתרון המרכזי שלה הוא עיקרון ההסתמכות, המגביל בנסיבות מסוימות את היכולת לבטל אותה לאחר מות אחד מבני הזוג.

להמשך קריאה >>

ביטול צוואה

צרו קשר

צרו קשר בטלפון 03-5669002 או בטופס: